Õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise korraldus

Kool tagab õpilasele ja vanemale teabe õpilase arengust ja toimetulekust koolis ning teabe kättesaadavuse õppe ja kasvatuse korralduse ning edasiõppimise võimaluste kohta. Õpilane ja vanem saavad tagasisidet õpilase arengu ja koolis toimetuleku kohta vestlustes klassijuhataja ja aineõpetajatega, toimuvate arenguvestluste ning e-kooli vahendusel. Aineõpetaja annab ülevaate peamistest õppeteemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ning klassijuhataja toimuvatest üritustest veerandi või poolaasta alguses. Õppe ja kasvatuse korralduse kohta saab teavet kooli kodulehelt, klassijuhatajatundides ning vähemalt kord aastas lastevanemate koosolekutelt (klassi- ja üldkoosolek). Operatiivinfo edastab aineõpetaja, klassijuhataja või kooli juhtkond õpilastele või lastevanematele e-kirja teel, kasutades vastavaid meililiste.
Kool tagab õpilasele ja lapsevanemale aine-, pedagoogika-/psühholoogia- ja logopeediaalase ning hariduskorraldusliku nõustamise ehk nõuandmise. Nõustamiseks tuleb pöörduda vastavalt valdkonnale järgmiste spetsialistide poole:

 • ainealane nõuandmine
  • aineõpetaja;
 • pedagoogika-/ psühholoogiaalane nõustamine
  • klassijuhataja, õppealajuhataja, psühholoog;
 • logopeediaalane nõustamine
  • logopeed, eesti keele õpetaja;
 • hariduskorralduslik nõustamine
  • klassijuhataja, juhtkonna liikmed.