Kooli põhikiri

Kinnitatud RK Hariduse MTÜ juhatuse otsusega 01.03.2016 

1. Kooli põhikirja üldsätted

1.1. Kooli nimi on Tallinna Kesklinna Põhikool (edaspidi kool).
1.2. Kool paikneb aadressil Pärnu mnt 11, Tallinn.
1.3. Kool on RK Hariduse MTÜ (edaspidi kooli pidaja) struktuuriüksusena tegutsev kool, mille juhtorganiteks on kooli hoolekogu ja direktor.
1.4. Koolis on loodud õpilastele võimalused hariduse omandamiseks I–III kooliastmes ja koolikohustuse täitmiseks.
1.5. Kooli asjaajamiskeel on eesti keel.
1.6. Kooli õppekeel on eesti keel.

2. Kooli hoolekogu pädevus ja ülesanded, liikmete määramise ja tagasikutsumise kord, samuti nende volituste kestus

2.1. Kooli hoolekogu pädevus
Kooli hoolekogu on kollegiaalne kogu, mille töö eesmärgiks on kooli juhtimise toetamine nõuandva organina kooli direktorile ja kooli pidajale.

2.2. Kooli hoolekogu ülesanded
2.2.1. kooli pidajale kooli põhikirja muutmisettepanekute esitamine;
2.2.2. direktori iga-aastase arengukava täitmise ja töö ülevaate ärakuulamine;
2.2.3. direktori ülevaate ärakuulamine kooli eelarve täitmise kohta;
2.2.4. ettepanekute tegemine kooli pidajale ja kooli direktorile õppekasvatusprotsessi arendamiseks;
2.2.5. kooli õppekava kohta muutmisettepanekute tegemine;
2.2.6. seisukoha andmine teistes küsimustes, käesoleva põhikirja, seaduse või selle alusel antud õigusakti alusel.

2.3. Kooli hoolekogu liikmete määramise ja tagasikutsumise kord, volituste kestus
2.3.1 Kooli pidaja määrab, kinnitab ja kutsub tagasi kooli hoolekogu liikmed.
2.3.2 Ettepaneku liikmete määramiseks ja tagasikutsumiseks saavad teha kooli hoolekogu esimees ning liikme esitanud õppekogu, lastevanemate üldkoosolek, pidaja.
2.3.3 Kooli pidaja kinnitab kooli hoolekogu koosseisu õppeaasta alguses kuni kolmeks aastaks 9 (üheksa)-liikmelisena.
2.4. Kooli hoolekogu koosseis
2.4.1. kooli direktor;
2.4.2. kaks pedagoogide esindaja;
2.4.3. kaks lastevanemate esindaja;
2.4.5. neli kooli pidaja esindajat.

2.5. Kooli hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.
2.6. Kooli hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt kolm korda aastas.
2.6.1 Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.
2.6.2 Hoolekogu liikmetele saadetakse vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist teade, milles on näidatud koosoleku toimumise aeg ja koht ning päevakord.

2.7. Hoolekogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest.
2.8. Igal liikmel on hääletamisel üks hääl.
2.9. Koosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt anti üle poole koosolekul osalenud liikmete häältest.

3. Direktori pädevus, ülesanded, määramise ja tagasikutsumise kord ning volituste kestus

3.1. Direktori pädevus
3.1.1 Kooli juhib ja esindab direktor, järgides kooli pidaja ja kooli hoolekogu seaduslikke korraldusi.
3.1.2 Direktor hoolitseb kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

3.2. Direktori ülesanded
3.2.1. esitab kooli hoolekogule kord kuue kuu jooksul ülevaate kooli arendus- ja õppetegevusest, majanduslikust seisundist ning teavitab viivituseta kooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutus(t)est;
3.2.2. korraldab ja kontrollib kooli arengukava täitmist ning esitab kooli hoolekogule iga-aastase kooli arengukava täitmise ülevaate;
3.2.3. korraldab ja kontrollib kooli õppekava täitmist;
3.2.4. koostab eelarve projekti ja esitab kooli eelarvevahendite kasutamise aruande kooli hoolekogule;
3.2.5. juhib õppenõukogu tegevust;
3.2.6. kinnitab kooli päevakava;
3.2.7. otsustab eelkooli, pikapäevarühma ja huviringide moodustamise koolis;
3.2.8. annab välja lõputunnistused kooli lõpetanud õpilastele õppenõukogu otsuse alusel;
3.2.9. sõlmib, muudab ja lõpetab personali töölepingud, viib läbi konkursi pedagoogide (v.a direktori) vabade ametikohtade täitmiseks;
3.2.10. kutsub kokku lastevanemate üldkoosoleku;
3.2.11. täidab muid seadusest, selle alusel antud õigusaktidest, töölepingust ja ametijuhendist tulenevaid ülesandeid.

3.3. Oma otsused vormistab direktor käskkirjaga.
3.4. Direktori käskkirjad on töötajatele ja õpilastele täitmiseks kohustuslikud.

3.5. Direktori määramise ja tagasikutsumise kord ning volituste kestus
3.5.1 Direktori määrab ametisse ja kutsub tagasi kooli pidaja.
3.5.2 Kooli pidaja sõlmib direktoriga tähtajatu töölepingu õigusaktides sätestatud korras.

4. Õppenõukogu ülesanne ja koosseis

4.1. Õppenõukogu ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
4.2. Õppenõukogu lähtub oma tegevuses seaduses ning haridus- ja teadusministri määruses kehtestatust.
4.3. Õppenõukogu liikmed on kõik kooli pedagoogid, õppenõukogu esimees on kooli direktor ning aseesimees kooli õppealajuhataja.

5. Põhikirja muutmise kord

5.1. Kooli pidajal, direktoril ja kooli hoolekogul on õigus esitada ettepanekuid kooli põhikirja muutmiseks.
5.2. Kooli põhikirja muudatused kinnitab kooli pidaja, kuulates ära kooli hoolekogu arvamuse.
5.3. Erakooli põhikirja kinnitab erakooli pidaja.

6. Õppekorralduse alused

6.1. Kooli peamiseks ülesandeks on õpilase arengu toetamine õppe- ja kasvatustöös õppe- ja kasvatusprotsessi kaudu.
6.2. Koolis luuakse positiivne ja õppimist soodustav arengukeskkond, kus lapsevanemad, õpilased ja õpetajad teevad koostööd ühiste eesmärkide saavutamiseks.
6.3. Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on kooli õppekava ja kodukord.
6.4. Kooli õppekava on koostatud põhikooli riikliku õppekava alusel ning kinnitatud kooli pidaja poolt.
6.5. Kooli õppekava on kõigile tervikuna kättesaadav elektrooniliselt kooli veebilehel.
6.6. Koolis on statsionaarne õppevorm.
6.7. Õppeaasta kestab 1. septembrist ühel kalendriaastal 31. augustini järgmisel kalendriaastal. Õppeaasta koosneb viiest õpperioodist ja vaheajast.
6.8. Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, -päev, -nädal. Õppetund või -tunnid on ka õppematk, -käik, -ekskursioon ja -laager.
6.9. Õppeperioodis on vähemalt 175 õppepäeva (35 nädalat).
6.10. Ühes õppenädalas on kuni viis õppepäeva. Õpilaste nädalakoormus õppetundides määratakse kooli õppekavas.
6.11. Õppetunni pikkus on 45 minutit. Vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit.
6.12. Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse kooli päevakavas, mille kinnitab kooli direktor.
6.13. Klassi täituvuse ülemise piirnormi kehtestab kooli pidaja hoolekogu ettepanekul vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
6.14. Õpitulemuste kindlaksmääramine toimub hinnete, hinnangute, kokkuvõtvate hinnete, riiklike ja koolisiseste tasemetööde ja eksamite põhjal.
6.15. Õpilastele avaldatakse tunnustust ja laitust haridus- ja teadusministri määruses ja kooli kodukorras ettenähtud korras.
6.16. Õpilasele väljastatakse koolis õppimise perioodiks õpilaspilet.
6.17. Kooli lõpetajatele väljastab kool lõputunnistuse.

7. Õppekavavälise tegevuse korraldamise alused

7.1. Kool võib korraldada õppekavavälist tegevust, milles osalemine ja mille kaasrahastamine toimub õpilase ja tema vanema nõusolekul.
7.2. Õppekavavälises tegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja –meetodeid, sealhulgas ringid, kursused, stuudiod, eelkool, pikapäevarühm.
7.3. Õppekavavälist tegevust kajastatakse kooli päevakavas ja selle korraldamisel lähtutakse kooli kodukorrast.
7.4. Kool võib osutada järgmisi teenuseid:
7.4.1. kooli kasutuses oleva vara üürimine ja rentimine;
7.4.2. pedagoogilise tegevusega seotud ürituste ja koolituste korraldamine.
7.5. Teenuste osutamise eest võtab kool tasu kooli pidaja poolt kehtestatud teenuste hinnankirja alusel.

8. Õpilaste kooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja kooli lõpetamise kord

8.1. Õpilaste vastuvõtt kooli
8.1.1. Õpilaste vastuvõtmine Tallinna Kesklinna Põhikooli toimub praktiliste tööde ja vestluse tulemuste alusel. Välismaalase õppekeele oskus loetakse piisavaks, kui tema praktiliste tööde ja vestluse tulemus on vähemalt 50% maksimumist (Erakooliseadus 6 lõige 1 punkt 9). Vestluse ja praktiliste tööde läbiviimiseks ja hindamiseks moodustab kooli direktor oma käskkirjaga vastuvõtukomisjoni. Praktilistele töödele ja vestlusele registreerimiseks täidab lapse seaduslik esindaja elektrooniliselt registreerimisvormi (lapse ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktisiku e-posti aadress ja telefon). Vestluse ja praktiliste tööde sooritamise täpne ajaline graafik avalikustatakse kooli kodulehel jooksva õppeaasta 10. jaanuariks. Tallinna Kesklinna Põhikooli õpilasnimekirja arvatud lapse seaduslik esindaja esitab koolile avalduse, lapse sünnitunnistuse, klassitunnistuse koopia ja väljavõtte õpilasraamatust (va 1. klass).
8.1.2. Kooli pidaja või tema poolt volitatud isik sõlmib „Erakooliseaduses“ nõutud lepingu (edaspidi leping) õpilase seadusliku esindajaga. Lepingus võtab kool kohustuse anda õpilasele õppekavale vastavat haridust ning õpilane kohustub järgima õigusakte, sh kooli kodukorda. Õpilane arvatakse kooli õpilasnimekirja direktori käskkirja alusel.
8.1.2. Kooli pidaja või tema poolt volitatud isik sõlmib „Erakooliseaduses” nõutud lepingu (edaspidi leping) õpilase seadusliku esindajaga. Lepingus võtab kool kohustuse anda õpilasele õppekavale vastavat haridust ning õpilane kohustub järgima õigusakte, sh kooli kodukorda. Õpilane arvatakse kooli õpilasnimekirja direktori käskkirja alusel.
8.1.3. Kui õpilane plaanib lapsevanema soovil vahetada kooli, esitab lapsevanem oma soovi kooli direktorile kirjalikult. Saades lapsevanemalt taotluse, arvab kool õpilase õpilasnimekirjast välja.

8.2. Õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamise kord
8.2.1. Õpilase arvab kooli õpilaste nimekirjast välja direktor oma käskkirjaga „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses” ja kooli kodukorras sätestatud alustel.
8.2.2. Õpilase nimekirjast väljaarvamisel seoses kooli lõpetamisega väljastab kool õpilasele lõputunnistuse koos hinnetelehega ning tervisekaardi.
8.2.3. Õpilase nimekirjast väljaarvamisel on õpilane kohustatud tagastama õpilaspileti, õpikud, raamatukogust laenutatud raamatud ja likvideerima muud kooliga seotud võlgnevused.

8.3. Kooli lõpetamise kord
8.3.1. Põhikooli lõpetamisel lähtutakse riiklikes õppekavades sätestatud tingimustest. Õppekava täies mahus lõpetanule väljastatakse riiklik lõputunnistus.

9. Õpilaste õigused ja kohustused

9.1. Koolis reguleerivad õpilaste käitumist Eesti Vabariigi seadused, nende alusel välja antud õigusaktid, kooli põhikiri ja kooli kodukord.

9.2. Õpilaste õigused
9.2.1. Moodustada koolis õpilasesindus
9.2.1.1. Esimene õpilasesinduse valimine viiakse läbi, kui kooli esimesed õpilased on jõudnud vähemalt seitsmendasse (7.) klassi.
9.2.1.2. Õpilasesindusse valitakse kaks esindajat igast viiendast kuni üheksandast (5. – 9.) klassist.
9.2.1.3. Õpilasesindajate valimine on salajane.
9.2.1.4. Igal õpilasel on esindaja valimisel üks hääl.
9.2.1.5. Õpilasesindus koostab koostöös direktori poolt määratud koolitöötajaga õpilasesinduse põhimääruse, mille heakskiitmine ja muutmine toimub viienda kuni üheksanda (5. – 9.) klass õpilaste poolt lihthääleenamusega.
9.2.2. Moodustada ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega.
9.2.3. kasutada klassivälises tegevuses oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi jm vahendeid vastavalt kehtestatud korrale ja sihtotstarbele;
9.2.4. saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;
9.2.5. pöörduda oma õiguste kaitseks õpilasesinduse, klassijuhataja, kooli direktori, maavanema, Haridus- ja Teadusministeeriumi või lastekaitse organisatsioonide poole;
9.2.6. osaleda kooli ringide, stuudiote jne töös, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;
9.2.7. saada esmaabi;
9.2.8. saada igakülgset õpiabi arenguks ja eneseteostuseks;
9.2.9. saada teavet hindamise korra ja hinnete kohta klassijuhatajalt või õpetajalt;
9.2.10. avaldada oma arvamust ning teha ettepanekuid koolielu parendamiseks.

9.3. Õpilaste kohustused
9.3.1. täitma koolikohustust, valmistuma ning osa võtma õppekavas ette nähtud õppetundidest, õigeaegselt sooritama õppeülesanded (kodu- ja kontrolltööd, eksamid, arvestused jne);
9.3.2. osalema õppetöös vastavalt kehtivale õppekorraldusele ja suhtuma õppetöösse kohusetundlikult – valmistuma igaks õppetunniks, võtma kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppetarbed, mitte häirima klassikaaslaste ega õpetajate tööd, osalema tunnis aktiivselt, tunnist põhjendatud vajadusel väljumiseks paluma õpetajalt luba;
9.3.3. täitma kooli kodukorda;
9.3.4. suhtuma kõikidesse inimestesse lugupidavalt, väärikalt ja heatahtlikult ning järgima üldtunnustatud käitumisnorme;
9.3.5. kasutama õppevahendeid ning õppetööks vajalikke ruume vastavalt nende otstarbele, hoidma kooli kasutuses olevat vara;
9.3.6. teatama kõikidest vägivallajuhtumitest viivitamatult klassijuhatajale, õpetajatele, õppejuhile või kooli direktorile;
9.3.7. kandma kooli kodukorraga sätestatud riietust ja vahetusjalatseid, vastutama oma isiklike asjade eest. Üldkasutatavatesse ruumidesse jäetud esemete eest kool ei vastuta.

10. Pedagoogide ja teiste töötajate õigused ja kohustused

10.1. Kooli töötajateks on pedagoogid ja teised töötajad.
10.2. Kooli personali koosseisu määrab kooli pidaja kooli direktori ettepanekul.
10.3. Kooli pedagoogidena käsitletakse õpetajaid, direktorit ning teisi õppe- ja kasvatusalal töötavaid isikuid.
10.4. Kooli personaliga sõlmib töölepingud ning muudab ja lõpetab need kooli direktor vastavuses tööseadustega ja muude pedagoogide töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.
10.5. Õpetajate ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldab kooli direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab kooli hoolekogu direktori ettepanekul.

10.6. Pedagoogide õigused
10.6.1. osaleda kooli arendustegevuses;
10.6.2. teha juhtkonnale ettepanekuid töö paremaks organiseerimiseks;
10.6.3. pöörduda nõustamiseks oma otsese ülemuse või juhtkonna poole;
10.6.4. nõuda juhtkonnalt tööks vajalike töövahendite olemasolu ning töötingimuste tagamist;
10.6.5. saada vajadusel täienduskoolitust;
10.6.6. arengu- ja tulemusvestlusele.

10.7. Pedagoogide kohustused
10.7.1. võtma aktiivselt osa kooli tööst vastavalt töölepingule ja ametijuhendile;
10.7.2. tegema järjepidevalt koostööd lastevanematega;
10.7.3. tegelema erialase enesetäiendamisega;
10.7.4. kandma hoolt õpilaste eest, olema kursis õpilaste edasijõudmise ja arenguga;
10.7.5. järgima õppetöö läbiviimisel kehtestatud õppekava;
10.7.6. andma aru oma tööst, kui kooli hoolekogu või direktor seda nõuavad.

10.8. Teiste kooli töötajate õigused
10.8.1. teha juhtkonnale ettepanekuid töö paremaks organiseerimiseks;
10.8.2. pöörduda nõustamiseks oma otsese ülemuse või juhtkonna poole;
10.8.3. nõuda juhtkonnalt tööks vajalike töövahendite olemasolu ning töötingimuste tagamist;
10.8.4. saada vajadusel täienduskoolitust;
10.8.5. arengu- ja tulemusvestlusele.

10.9. Teiste kooli töötajate kohustused
10.9.1. võtma aktiivselt osa kooli tööst vastavalt töölepingule ja ametijuhendile;
10.9.2. tegelema erialase enesetäiendamisega;
10.9.3. kandma hoolt õpilaste eest;
10.9.4. andma aru oma tööst, kui kooli hoolekogu või direktor seda nõuavad.

10.10. Õpetajate ja teiste kooli töötajate ülesanne on õppe- ja kasvatuskeskkonna loomine, mis tugineb õpilaste ja õpetajate vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostööl õpilaste kodudega.
10.11. Personali ülesandeks on tagada kooli häireteta töö ning vara säilimine ja korrasolek.
10.12. Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.
10.13. Kooli personali täpsemad ülesanded, õigused ja kohustused ning vastutus määratakse kindlaks kooli asjaajamiskorraga, töökorralduse reeglitega, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas tööseadustega ja muude töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

11. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

11.1. Õppemaksu suuruse kinnitatakse kooli pidaja otsusega igal aastal vähemalt kolm (3) kuud enne õppeaasta algust.
11.2. Õppemaksu suurust õppeaasta jooksul ei muudeta.
11.3. Õppemaksu suurust ei või tõsta kahe õppeaasta vahel rohkem kui kümme (10) protsenti.
11.4. Õppemaksust vabastamist kehtestatud ei ole.
11.5. Kooli pidaja on õigus Direktori ettepanekul ja õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja avalduse alusel teha erand õppetasu maksmisel, sealhulgas on hoolekogul õigus õpilase lapsevanem või seaduslik esindaja vabastada osaliselt või täielikult õppetasu maksmise kohustusest või ajatada õppetasu maksmine. Õppetasuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võetakse arvesse õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja perekonna majanduslikku seisundit ja õpilase õppeedukust.
11.6. Kooli pidaja teeb otsuse ühe kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates

12. Majandamise ja asjaajamise alused

12.1. Koolil on oma eelarve.
12.2. Kooli eelarve tulud moodustuvad õppetasudest, eraldistest riigi- ja valla- või linnaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning käesolevas põhikirjas sätestatud kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.
12.3. Kooli pidaja korraldab majandamist lahus kooli pidaja teiste asutuste ja ettevõtete majandamisest.
12.4. Kooli asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud „Asjaajamiskorra ühtsetele alustele”.
12.5. Õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja hoidmisel lähtub kool haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavate andmete ning dokumentide täitmise ja pidamise korrast.

13. Kooli tegevuse lõpetamine

13.1. Kooli pidaja on kohustatud algatama kooli tegevuse lõpetamise, kui
13.1.1. koolil puudub kuue kuu jooksul koolitusluba;
13.1.2. kooli pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;
13.1.3. kooli pidaja või kooli hoolekogu on võtnud vastu otsuse, et kooli edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks;
13.1.4. lõpetamine on seadusega ette nähtud.
13.2. Kooli tegevuse lõpetamisest teatatakse õpilastele, lastevanematele, töötajatele ja Haridus- ja Teadusministeeriumile vähemalt neli kuud ette.
13.3. Kooli tegevuse lõpetamisel korraldab kooli pidaja õpilastele võimaluse jätkata õpinguid vastava taseme hariduse omandamist võimaldavas koolis.