Vastuvõtt I klassi

2.1. Vestlust ja praktilist tööd (edaspidi katsed) viiakse esimesse klassi kandideerivatele lastele läbi kahe 25-minutilise koolitunnina.
2.2. Katsetele registreerimise ja toimumise aeg avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt jooksva õppeaasta 10. jaanuaril.
2.3. Katsete tööd on ette valmistatud Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel ning arvestatud on Tallinna Kesklinna Põhikooli reaalainete õppesuunda (Lisa 1).
2.4. Lapse vestlusi ja praktilisi töid hinnatakse punktisüsteemis. Kogutava punktisumma kuni 10% erinevuste korral eelistatakse kooli vastuvõtul õpilasi, kelle vennad ja/või õed õpivad katsete tegemise aastal Tallinna Kesklinna Põhikooli või Tallinna Reaalkooli esimeses ja teises kooliastmes. Võrdsete punktide korral arvestatakse pingerea koostamisel osaoskuste punkte lisas 1 toodud osaoskuste järjekorras. (Lisa 1)

Lisa 1

Katsete sisu esimesse klassi kandideerijatele
1. Matemaatiliste oskuste hindamise aluseks on arvutamine 12 piires ja ruumikujutlusmõistete (nt üleval, all, paremal) valdamine, paaride leidmine (nt tehtele õige vastus), geomeetriliste kujundite tundmine.
2. Loogikaülesannete hindamise aluseks on lapse oskus rühmitada (nt koer ja kass on loomad), jätkata loetelu (nt koduloomad: koer, kass…) ja põhjendada oma tegevust, lühimälu ülesanded.
3. Väljendusoskuse hindamise aluseks on üksikute sõnade moodustamine, nende tähenduse mõistmine ja nende selgitamine suuliselt.
4. Vestluse käigus hinnatakse lapse teadmisi iseendast, perekonnast ja ajakujutlustest (nt päevad, kuud, aastaajad).
5. Mänguliste tegevuste ja vestluse abil (nt ühistegevus) hinnatakse lapse sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi, sh tähelepanu, koostöövalmidust nii õpetaja kui kaasõpilastega, keskendumisvõimet ja aktiivset osalemist protsessis; vestlust eluolulistel teemadel.