Tallinna Kesklinna Põhikooli arengukava 2016 – 2020

Kinnitatud RK Hariduse MTÜ juhatuse otsusega 29. detsembril 2015. aastal.

Sissejuhatus

RK Hariduse MTÜ on mittetulundusühing, mis on asutatud 2005. a Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi ja RK Teeninduse OÜ poolt.
2005. aastal asutas RK Hariduse MTÜ erahuvialakooli Reaalkooli Täienduskooli ning täiskasvanute koolitusasutuse Reaali Täiendkooli.
5. detsembril 2012. a asutati RK Hariduse MTÜ üldkogu koosoleku otsusega eraüldhariduskool Reaali Põhikool ning kinnitati kooli põhikiri. 21. mail 2013. a muudeti RK Hariduse MTÜ üldkogu koosoleku otsusega Reaali Põhikooli nimi ümber Tallinna Kesklinna Põhikooliks.
Kooli pidamisel lähtub RK Hariduse MTÜ põhikirjalistest eesmärkidest ning Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Üldandmed

Nimi: Tallinna Kesklinna Põhikool
Asukoht: Pärnu mnt 11, Tallinn
Kontaktid: inforeaalkool.ee; 614 0074
Eritunnused: eraüldhariduskool põhihariduse omandamiseks
10. novembri 2015 seisuga õppis koolis 196 õpilast. Avatud oli kaks 1., 2., 3. ja üks 4. ja 5. klass.
Planeeritav õpilaste üldarv: kuni 500 õpilast

Missioon ja visioon

Missioon

Tallinna Kesklinna Põhikool pakub parimat põhiharidust, pöörates erilist tähelepanu reaal- ja loodusainetele, väärtustades Reaali kogukonna vaimsust ja traditsioone ning aidates õpilasel kujuneda isikupäraseks, konkurentsivõimeliseks kodanikuks.
Visioon

Tallinna Kesklinna Põhikoolis on innustav ja turvaline õpikeskkond kõrgetasemelise põhihariduse omandamiseks, mis võimaldab õpilastel edukalt jätkata õpinguid Tallinna Reaalkoolis või mistahes teises gümnaasiumis.

Põhiväärtused

Tallinna Kesklinna Põhikool on ühiskonnale avatud kool: väärtustatakse õpilaste ja õpetajate omavahelist ja õpilaste ning õpetajate vahelist koostööd ja toetavaid suhteid; koostööd vilistlaste ja lastevanematega ning teiste õppeasutustega.
Tallinna Kesklinna Põhikool on omanäoline kool, mis väärtustab süvateadmisi reaal- ja loodusainetes ning head taset kõigis õppeainetes, lähtub vaimsusest ning sportlikust vaimust, koostöösuutlikkusest, loovusest, isamaa ja looduse armastusest.
Tallinna Kesklinna Põhikool on arenev kool, mis annab süvendatud reaal- ja loodusainete põhiteadmistele lisaks mitmekesist haridust ning eluoskusi muutuvas ühiskonnas parimaks toimetulekuks ja tervislikuks eluks. Kool arvestab ja süvendab õppija individuaalsust, toetab õpetaja omanäolist professionaalset enesearengut.

Reaali kogukonna väärtuskasvatuse alusprintsiibid

Üldprintsiip: kasvatame head ja tarka inimest

Eetilisus – eetilise inimese põhiväärtuste olemasolu (ausus, ustavus, otsekohesus, usaldusväärsus).

Esteetika – ilutunnetus enda ümber.

Tervislik eluviis – terves kehas terve vaim.

Kasvatatus – heade käitumistavade järgimine (viisakus, kaaslastega arvestamine, taktitundelisus, sõbralikkus), kirjutamata viisakusreeglitest kinnipidamine.

Sotsiaalsus – ühiselu normide (kirjutatud reeglid) aktsepteerimine (arusaamine ja nendest kinnipidamine), elus hakkama saamine.

Edasipüüdlikkus – visadus, teadmiste väärtustamine, õpihimuline.

Tarkus – tuumteadmiste omandamine, oskus kriitiliselt, analüüsivalt, loovalt mõelda ja iseseisvalt tööd teha.

Koostöövõimekus – tolerantsus, erinevate arvamuste, seisukohtade mõistmine ja vajadusel arvestamine.

Isamaa-armastus – oma kodumaa, rahva, keele, kodanikkonna ja riigi väärtustamine.

Ühtsustunde olemasolu – oma klassi, kooli ühtsuse vaim – oma kooli tunne

Arengusuunad

  1. Kooli õppekava on uuendatud ja täiendatud ning toetab kooli reaal- ja loodusainete suunda.
  2. Toetatud on õpetajate professionaalne areng ning rakendatakse kaasaegseid õpetamismetoodikaid.
  3. IT tark- ja riistvara toetab õpilastes ja kooli töötajates digipädevuse kujundamist ning vastab kooli õppekava vajadustel.
  4. Koolis on kaasaegne õpikeskkond.
  5. Koolil on Reaali kogukonna väärtustel ja traditsioonidel tuginev „sümbol-kommete palett“

Materiaalne baas ja finantseerimine

Tallinna Kesklinna Põhikooli rahalised vahendid moodustuvad:

• Eesti riigi poolt eraldatavast haridustoetusest, mis on ette nähtud juhtkonna ja pedagoogilise personali tööjõu- ja täienduskoolituse ning õppekirjanduse, investeeringute ja osaliselt ka koolilõuna kulude katmiseks;
• Kohalikelt omavalitsustelt laekuv ülalpidamiskulu, mis on ette nähtud abi ja tehnilise personali (majandusjuhataja, IT juhi, sekretäri, remonditöölise, tugispetsialistide jne) palgakulude ning koolihoone üüri kõrvalkulude (küte, vesi ja kanalisatsioon, elekter, koristusteenus, tehnosüsteemide hooldus jne) katmiseks;
• Õpilaste vanematelt laekuv õppemaks, millest kaetakse koolihoone üüri- ja sisustuskulud (mööbel, tahvlid, IKT vahendid jne).
Õppemaks ei kata koolivormi, toiduraha, töövihikute, töövahendite ja õppekavavälise arendustegevuse maksumust.

 

Kooli õppemaksu suuruse igaks järgnevaks õppeaastaks otsustab koolipidaja vähemalt kolm (3) kuud enne õppeaasta algust ja see avaldatakse kooli kodulehel. Õppemaksu maksimaalne kasv on piiratud „Erakooliseaduses“ sätestatuga.

Arengukava uuendamise kord

Arengukava koostatakse viieks aastaks.
Ülevaate arengukava täitmisest teeb direktor iga õppeaasta augustikuu õppenõukogus ja õppeaasta esimeses hoolekogus.
Arengukava kuulub muutmisele seoses haridusalase seadusandluse muutustega, muudatustega riiklikus õppekava, muudatustega haridusnõudluses, muudatustega kooli investeeringutes, kooli õppenõukogu või hoolekogu ettepanekul või kooli arengukavas määratud tähtaja möödumisel.
Arengukava kinnitatakse RK Hariduse MTÜ juhatuse otsusega.
Arengukava on kinnitatud RK Hariduse MTÜ juhatuse otsusega 29. detsembril 2015. aastal.