Vastuvõtt II- VIII klassi

3.1. Õpilasi võetakse vastu vabade õppekohtade olemasolul.
3.2. Järgmise õppeaasta vabade õppekohtade olemasolust ja praktilise töö toimumise ajast teavitatakse üldsust kooli kodulehe vahendusel hiljemalt 1. juunil.
3.3. Praktiliseks tööks nendes klassides on test matemaatikast ja eesti keelest.
3.4. Testid koostab lapsi õpetama hakkav aineõpetaja. Testid koostatakse riikliku õppekava alusel ning nende sisus arvestatakse Tallinna Kesklinna Põhikooli reaalainete õppesuunaga.
3.5. Testile registreerimine toimub e-kirja teel.
3.6. Õpilaskandidaatide lõpliku valiku aluseks on sooritatud testide, vestluse ja eelmise õppeaasta tulemused. Lisaks tutvutakse õpilase eelmise õppeaasta õpilaspäeviku ja põhiainete vihikutega.
3.8. Vastuvõtu otsusest teavitatakse vanemat hiljemalt kahe nädala jooksul peale testide sooritamist. Kui otsus on positiivne, esitab vanem avalduse, mille alusel sõlmitakse kooli pidaja ja õpilase seadusliku esindaja vaheline koolitusleping. Lepingu lisadeks on õpilase klassitunnistuse koopia ja väljavõte õpilasraamatust , õpilase ja tema seadusliku esindaja isikuttõendava dokumendi koopia ja õpilase tervisekaart.