Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord

Kooli õppekava on vastavuses Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määrusega nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava” ja Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määrusega nr 2 „Gümnaasiumi riiklik õppekava”.
Õppekava arendustöö on pidev protsess. Kooli õppekava arenduse üldjuht on direktor, kes delegeerib ülesandeid õppekogu liikmetele ja vajadusel õpetajatele. Ainekavade arenduse juhtideks on vastavate õppetoolide juhatajad, kes delegeerivad ülesandeid aineõpetajatele.
Vähemalt kord õppeaasta jooksul uuendatakse ja täiendatakse kooli õppekava. Ettepanekud muudatusteks tehakse aineõpetajate poolt õppetooli nõupidamistel või õppekogu liikmete poolt õppekogu nõupidamistel. Muudatusettepanekud arutatakse läbi õppenõukogu, õpilasesinduse ja hoolekogu nõupidamistel. Õppekava ja õppekava muudatused/täiendused kehtestab kooli pidaja.