Õpetaja töökava koostamise põhimõtted

Lähtuvalt õppekava üldosast ja ainekavast koostab põhikooli aineõpetaja igaks õppeaastaks oma töökava, mis Koolis kannab ainekaardi nimetust. Ainekaart on õpetaja töökava tööks kindlas klassikollektiivis. Ainekaart on töö üldise planeerimise aluseks, mida õpetaja korrigeerib vastavalt vajadusele.
Õpetaja ainekaart sisaldab:

  • õppeaines käsitletavaid teemasid nädalase täpsusega;
  • kujundava ja kokkuvõtva hindamise põhimõtteid;
  • õpilase konsulteerimise korraldust;
  • käsitletava perioodi õpitulemused.

Õpetaja sisestab ainekaardid õppenõukogus nimetatud ajaks eKooli.