Õppe ja kasvatuse korraldus ning ajakasutus

Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini. Õppeaastas on viis koolivaheaega. Õppetöö viiakse läbi traditsioonilise aineõppe süsteemis.
Õpilase nädala õppekoormus kajastub tunnijaotusplaanis vastava klassi juures. Õppetunni pikkus on 45 minutit, võimalusel rakendatakse paaristunde. Tundide ja vahetundide ajad on kättesaadavad kooli kodulehel. Söögivahetunni pikkus on 30 minutit.
Põhiosa õppeprotsessist juhitakse ajalooliselt unikaalses hariduskvartalis Tallinna kesklinna südames aadressil Pärnu mnt 11. Valikainete ja kehalise kasvatuse tunde viiakse osaliselt läbi väljaspool kooli, sh toimuvad kehalise kasvatuse tunnid spordiklubis Sparta või Tallinna Reaalkooli hoones.
Huvitegevust viiakse läbi nii kooli ruumides kui ka väljaspool kooli. Õpilaste päevakava paremaks korraldamiseks lisatakse tunniplaani huviringid, millest võtab osa üle 50% ühe klassi õpilastest, ja huviringid, kus osalevad õpilased kooliastme erinevatest klassidest. Huvitegevuse korraldamiseks kaasatakse mitmeid koostööpartnereid.
Aineülene õppekäik on üldjuhul tervet õppepäeva hõlmav õppeprotsessi osa, mis sisaldab ainetevahelist lõimumist, arendab üld- ja ainealaseid pädevusi ja toetab läbivaid teemasid. Igas klassis toimub vähemalt kaks õppekäiku, neist üks on matemaatika- ja loodusvaldkonna ning teine eesti keele, kirjanduse ning sotsiaalainete valdkonna õppekäik. Õppekäigud toimuvad vastavalt õppekavas fikseeritud õppekäikude plaanile. 1. – 4. klassini toimub õppekäikude planeerimine õppeaastapõhiselt.
Ainesisene õppekäik on ühe aine piires planeeritud väljaspool klassiruumi toimuv õppeprotsessi osa.
Ekskursioon on ühe- või mitmepäevane klassi ühisüritus, mis ei ole kooli õppekavas täpselt fikseeritud.
Õppekäigud ja ekskursioonid toimuvad, kui osaleb vähemalt 4/5 klassi õpilastest. Õppekäikude ja ekskursioonidega kaasnevad kulud ei kuulu rahastamisele kooli eelarvest. Õppekäike rahastatakse erinevate projektide kaudu või lastevanemate poolt. Juhul kui ei leita võimalust õppekäigu rahastamiseks, jääb õppekäik ära.

 

I kooliastme tunnijaotusplaan

Kohustuslikest õppeainetest on liidetud loodus- ja inimeseõpetus üheks õppeaineks ning kunst ja tööõpetus üheks õppeaineks. Kohustuslikest õppeainetest on 3. klassi inglise keeles lisaks üks nädalatund läbi aasta. Matemaatikas on I kooliastmes neli tundi rohkem riiklikult kehtestatud miinimumist. Kunsti ja tööõpetuses on üks tund rohkem riiklikult kehtestatud miinimumist. Kooli valikaineteks on informaatika 2. klassis, maleõpetus 1. ja 2. klassis ning R-õpe 1.-3. klassini.

 

õppeaine

1.  klass 2.klass 3.klass I aste kokku
aasta tundide arv nädala tundide arv aasta tundide arv nädala tundide arv aasta tundide arv nädala tundide arv nädala tundide arv riiklikult kehtes-tatud miinimum tundide arv
eesti keel 210 6 245 7 210 6 19 19
r-õpe 6 4 9
a-võõrkeel: 140 4 4 3
inglise keel
loodus- ja inimeseõpetus 35 1 70 2 70 2 5 5
r-õpe 16 16 15
matemaatika 157,5 4,5 157,5 4,5 157,5 4,5 13,5 10
r-õpe 1 3 3
male 17,5 0,5 17,5 0,5 1
programmeerimine 17,5 0,5 0,5
muusika 70 2 70 2 70 2 6 6
kunst ja tööõpetus 140 4 105 3 105 3 10 9
r-õpe 12 9 8
kehaline kasvatus 70 2 105 3 105 3 8 8
arvutiõpetus 35 1 1
r-õpe 3
r-õpe 35 35 35
kokku 700 20 805 23 875 25 68 60
lubatud koormus 700 20 805 23 875 25 68 68
valikaineid 8

II kooliastme tunnijaotusplaan

Lõimitud valikainetest ja kohustuslikest õppeainetest on inglise keeles 4. ja 5. klassis lisaks üks nädalatund läbi aasta, vene keeles 6. klassis lisaks üks nädalatund läbi aasta. 4. ja 5. klassi matemaatikas on lisaks üks nädalatund läbi aasta. 4. klassi tehnoloogiaõpetuses, käsitöös ja kodunduses (edaspidi TÕKK) on üks tund rohkem riiklikult kehtestatud miinimumist. Kooli valikaineteks on R-õpe 4. klassis, informaatika 5. ja 6. klassis ning draamaõpetus 5. klassis.

 

õppeaine

4.klass 5.klass 6.klass

II aste kokku
aasta tundide arv nädala tundide arv aasta tundide arv nädala tundide arv aasta tundide arv nädala tundide arv nädala tundide arv riiklikult kehtes-tatud miinimum tundide arv
eesti keel 175 5 105 3 105 3 11 11
lugemine 2
kirjutamine 3
kirjandus 70 2 70 2 4 4
r-õpe 8
a-võõrkeel: 140 4 140 4 105 3 11 9
inglise keel
b – võõrkeel: 140 4 4 3
vene keel
matemaatika 175 5 175 5 175 5 15 13
r-õpe 6
loodusõpetus 70 2 2 2
r-õpe 16
loodusõpetus 70 2 105 3 5 5
ajalugu 70 2 35 1 3 3
inimeseõpetus 35 1 35 1 2 2
ühiskonnaõpetus 35 1 1 1
muusika 70 2 35 1 35 1 4 4
kunst 35 1 35 1 35 1 3 3
r-õpe 5
tehnoloogiaõpetus; käsitöö ja kodundus 70 2 70 2 70 2 6 5
kehaline kasvatus 105 3 105 3 70 2 8 8
draamaõpetus 0 35 1 1
informaatika 0 35 1 35 1 2
r-õpe 70 1 1
kokku 875 25 980 28 1050 30 83 73
lubatud koormus 875 25 980 28 1050 30 83 83
valikained 10

 

III kooliastme tunnijaotusplaan

Kolmandas kooliastmes on matemaatikat 1,5 tundi rohkem. Keemiat on lisaks 0,75 nädalatundi ja füüsikat lisaks 0,75 nädalatundi. Valikainena on lõimituna loodusainete ja matemaatikaga 1 tund informaatikat (0,5 nädalatund läbi aasta 7. klassis ja lisaks on 0,5 nädalatundi läbi aasta 9. klassis).

 

õppeaine

7. klass   8.klass   9.klass   III aste kokku
aasta tundide arv nädala tundide arv aasta tundide arv nädala tundide arv aasta tundide arv nädala tundide arv nädala tundide arv riiklikult kehtes-tatud miinimum tundide arv
eesti keel 70 2 70 2 70 2 6 6
kirjandus 70 2 70 2 70 2 6 6
a-võõrkeel 105 3 105 3 105 3 9 9
inglise keel                
b – võõrkeel 105 3 105 3 105 3 9 9
vene keel                
matemaatika 157,5 4,5 175 5 175 5 14,5 13
loodusõpetus 70 2         2 2
geograafia 70 2 35 1 70 2 5 5
bioloogia 70 2 70 2 35 1 5 5
keemia     70 2 96,25 2,75 4,75 4
füüsika     105 3 61,25 1,75 4,75 4
ajalugu 70 2 70 2 70 2 6 6
inimeseõpetus 35 1 35 1     2 2
ühiskonnaõpetus         70 2 2 2
muusika 35 1 35 1 35 1 3 3
kunst 35 1 35 1 35 1 3 3
kehaline kasvatus 70 2 70 2 70 2 6 6
tööõpetus 70 2 70 2 35 1 5 5
informaatika 17,5 0,5     17,5 0,5 1  
kokku 1050 30 1120 32 1120 32 94 90
lubatud koormus 1050 30 1120 32 1120 32 94  
valikained               4